[Translators-l] Short paragraph needs translations

Tan Vinh Tran vinhtantran at gmail.com
Tue Mar 31 23:56:01 UTC 2015


Hi Andrew,

Here is the translation to Vietnamese (vi)

*"Bạn có biết giờ đây bạn có thể chia sẻ thông tin bằng hình ảnh từ ứng
dụng Wikipedia? Đầu tiên chọn đoạn văn từ bài viết Wikipedia. Sau đó chọn
chia sẻ và ứng dụng sẽ tạo ra một hình ảnh với hình nền là hình ở đầu bài
viết Wikipedia cùng với đoạn văn bản bạn đã chọn."*

Cheers,
--Tan
On Tue, Mar 31, 2015 at 4:57 PM vassia atanassova <
vassia.atanassova at gmail.com> wrote:

> Dear Andrew, here is the translation into Bulgarian (code: bg)
>
> *"Знаете ли, че сега можете за споделяте факти **от Уикипедия **като
> изображения благодарение на приложението Wikipedia app? За начало
> селектирайте текст в произволна статия от Уикипедия. После изберете опцията
> за споделяне и приложението прави текста на картинка, използвайки за фон
> първото срещнато изображение от статията. "*
>
> Cheers,
>
> Vassia / Spiritia
>
> _______________________________________________
> Translators-l mailing list
> Translators-l at lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/translators-l
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.wikimedia.org/pipermail/translators-l/attachments/20150331/083d6ea8/attachment.html>


More information about the Translators-l mailing list